در زبان انگلیسی سه واژه Emigrate | Immigrate | Migrate به مفهوم حرکت کردن و منتقل شدن اشاره دارند و هر سه از واژه لاتین migrare ریشه گرفته اند که به معنی "از یک جا به جای دیگر رفتن" است.

اگرچه  Emigrate و Immigrate هر دو دارای معنی نزدیکی هستند و مفهوم ترک کردن یک محل و وارد شدن به محل دیگر را تداعی می‌کنند (مهاجرت یا نقل مکان)، ولی تفاوت کوچکی که به دیدگاه (point of view) مربوط می‌شود در معنای این دو واژه وجود دارد.

  • Emigrate  یعنی خروج از یک محل (کشور یا منطقه) برای زندگی در محلی دیگر (مهاجرت کردن از جایی).
  • Immigrate یعنی ورود به محل جدید (کشور یا منطقه) برای زندگی (مهاجرت کردن به جایی).

برای به خاطر سپردن این تفاوت می‌توانید به این نکته توجه کنید که پیشوند -e به معنی "away" هست (مثل eject) و پیشوند‌های -im  و -in به معنای "into" (مثل inject).

به مثال‌های زیر توجه کنید:

  • In September, these birds migrate 2,000 miles south to a warmer climate.
  • He immigrated with his parents in 1895 and grew up on Long Island.
  • Millions of Germans emigrated from Europe to America in the 19th century.