از جملات امری برای دادن دستورات یا درخواست استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آنها برای دادن هشدار دادن، تشویق کردن به انجام کاری و یا دعوت کردن استفاده کرد. جملات امری با استفاده از شکل پایه فعل (base form) ساخته میشوند.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • Get up.
 • Eat your breakfast.
 • Be careful!
 • Give that to me.
 • Help!
 • Read this Book.

جمله امری منفی

برای ساختن جملات امری منفی (جملات نهی کننده) کافی است که قبل از فعل Don't یا Do not قرار دهیم.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • Don't eat that cake.
 • Don't rush.
 • Don't touch it.
 • Don't sit there.

جملات امری با Subject

جملات امری معمولا subject ندارد ولی در بعضی مواقع یک اسم و یا ضمیر در جایگاه subject جمله قرار می‌گیرد تا مخاطب امر و یا دستور کاملا مشخص شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • Phillip, come here.
 • You stay there.
 • Someone open the window.
 • Have fun, Anne.

جمله امری برای درخواست مودبانه

جملات امری در زبان انگلیسی تا حدودی گستاخانه تفسیر می‌شوند. برای مودبانهتر کردن این جملات می‌توان واژه‌هایی را به آن‌ها اضافه کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • Please close the door.
 • Just give me a minute, please.
 • Do come in.


دوره‌های آموزشی: کلاس گرامر انگلیسی


پیشنهاد دادن با Let's

برای پیشنهاد دادن انجام امری همراه با مشارکت خود گوینده می‌توان از Let's استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • It's sunny today. Let's go out.
 • It's cold. Let's not go out.