بعضی مواقع در زبان انگلیسی ما مفهوم شرط را بدون استفاده از If Clause بیان می‌کنیم. به این نوع جملات Implied Conditionals گفته می‌شود.

به مثال‌ توجه کنید:

  • I would have called you, but I didn't have your phone number.

در این جمله گوینده مفهوم شرط را بدون استفاده از If Clause بیان کرده است. اگر همین جمله را به شکل جمله شرطی صریح (جمله شرطی نوع سوم) بیان کنیم خواهیم داشت: