برای بیان مفهوم خارج از شوخی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح in all seriousness استفاده کرد.

مثال برای خارج از شوخی به انگلیسی

  • In all seriousness, if he does propose, what will you say?

دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی