برای بیان برنامه‌ریزی برای یک موقعیت محتمل در آینده می‌توان از In Case و یا Just In Case استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Make sure the windows are shut in case the cat tries to escape.
  • You should take an umbrella with you in case it rains later.
  • We should start organizing our project just in case they want to see it.
  • You should write these instructions down in case you forget what to do.
  • You should leave for the airport early. Just in case the traffic is bad.

 کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Mindset