برای بیان مفهوم نیاز داشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح in want of استفاده کرد.

مثال برای نیاز داشتن به انگلیسی

The house is in want of repairs.


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین