سوال های غیر مستقیم بله / خیر (یا همان Indirect Closed Questions) با کمک If  و Whether ساخته می‌شوند و معنای If و Whether یکسان است.

 

OPENING PHRASE    |   IF / WHETHER    |   SUBJECT    |   VERB    |   REST OF SENTENCE
                 
Do you know   if   it   is   raining outside?

 

به مثالهای بیشتر توجه کنید:

  • Could you tell me whether it is raining outside?
  • Do you know if the restaurant is expensive?
  • Could you tell me if the train is on time ?


دوره‌های آموزشی: دوره زبان انگلیسی بازرگانی