وارونه‌سازی (Inversion) در زبان انگلیسی به شکل عمومی به معنی قرار گرفتن Verb قبل از Subject است. وارونه سازی معمولا در پنج مورد مختلف در زبان انگلیسی مشاهده می‌شود.


مورد اول: گرامر Inversion در ساخت جملات پرسشی

به مثال ذیل که کاربرد متداول Inversion در ساخت جملات پرسشی را نشان می‌دهد دقت کنید:

 • He is tired.
 • Is he tired?

اگر فعل اصلی جمله "Be" باشد، در Present Simple و Past Simple فقط کافی است که جای Verb و Subject را عوض کنید:

 • Present Simple with 'be': am I - are you - is she
 • Past Simple with 'be': were you - was he

در Tense و Aspect های دیگر که دارای فعل Auxiliary هستند، جای اولین فعل Auxiliary (اگر دارای چند Auxiliary باشیم) و Subject را با هم عوض می‌کنیم و سایر اجزاء Verb Phrase جابه‌جایی نخواهند داشت.

 • Present continuous: are you coming  - am I going
 • Past continuous: were they going  - was she coming
 • Present perfect: has he gone - have they done
 • Present perfect continuous: have they been going - has he been going
 • Past perfect: had you gone
 • Past perfect continuous: had she been going
 • Future simple: will you go
 • Future continuous: will they be going
 • Future perfect: will they have gone
 • Future perfect continuous: will he have been going
 • Modal verbs: should I go  - would you go

به یاد داشته باشیم که اگر فعل اصلی جمله "Be" نباشد برای ساختن سئوال در Present Simple و Past Simple از Do, Does, Did استفاده می‌شود و فعل اصلی به Base Form تبدیل خواهد شد.

 • Present simple with any verb except 'be' (add 'do' or 'does'): do you go / does he go
 • Past simple with any verb except 'be' (add 'did'): did we go / did they go

مورد دوم: گرامر Inversion در زمانی که از یک Negative Adverb یا Negative Adverb Phrase در ابتدای جمله استفاده شود.

می‌توان با هدف تاکید و یا جلب توجه یک Negative Adverb یا Negative Adverb Phrase را در ابتدای یک جمله قرار داد. این یک ساختار رسمی است و اگر شما قصد تاکید و یا جلب توجه را نداشته باشید می‌توانید Negative Adverb یا Negative Adverb Phrase در میانه ی جمله که شکل متداول‌تری است بیان کنید.

 • Seldom has he achieved such great success.
 • He has seldom achieved such great success.

در ادامه گروهی از Negative Adverb یا Negative Adverb Phrase ها را که می‌تواند در ابتدای جمله قرار گرفته و منجر به ایجاد وارونه سازی یا Inversion شود مشاهده می‌کنید.

Hardly     Hardly had I finished the report when I fell asleep.
Never     Never had we seen such a great movie before.
Seldom     Seldom do we see such an amazing sight.
Rarely     Rarely will you meet such a famous person.
Only then     Only then did I understand what he had said.
Not only ... but     Not only does he love movies but he also plays the guitar.
No sooner     No sooner had he arrived home than the guests rang the doorbell.
Scarcely     Scarcely had I got off the bus when it crashed into a motorcycle.
Only later     Only later did we try to solve the problem.
Nowhere     Nowhere have I ever had such a bad experience.
Little     Little did I know!
Only in this way     Only in this way could he save enough money to buy the camera.
In no way     In no way do we agree with what they are offering.
On no account     On no account should they pay anything without our confirmation.

فراموش نکنید که در بعضی از موارد وارونه سازی یا Inversion در بند یا Clause دوم جمله رخ می‌هد. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

Not until       Not until I saw she with my own eyes did I really believe she was fine.
Not since       Not since Alex left college had he had such a wonderful time.
Only after       Only after I'd seen her new office did I understand why she wanted to work there.
Only when       Only when he had arrived home did we feel calm.
Only by       Only by working extremely hard could you succeed in your job.

توجه کنید که Inversion فقط زمانی وجود خواهد داشت که Adverb تمام گزاره یا Phrase را تحت تاثیر قرار دهد یا Modify کند و نه فقط اسم یا Noun بعد از خودش را.

برای نمونه در جمله Hardly anyone know him وارونه سازی یا Inversion وجود نخواهد داشت چون قید Hardly فقط anyone را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نه کل Clause را.


مورد سوم: گرامر Inversion در جملات شرطی دارای "Had" یا "Were" یا "Should"

اگر جمله شرطی در بخش If Clause دارای یکی از فعل‌های Had یا Were یا Should باشد می‌توان از Inversion به جای If استفاده کرد. این یک ساختار کاملا رسمی است.

به نمونه ذیل توجه کنید:

 • If they had been there, such things wouldn't have happened.

همین مفهوم را می‌توان با Inversion و بدون استفاده از If بیان کرد:

 • Had they been there, such things wouldn't have happened.

و یا در نمونه دوم:

 • If he had arrived sooner, he could have met the boss.

که در این نمونه هم با استفاده از Inversion یک مفهوم شرطی بدون استفاده از واژه If بیان شده است.

 • Had he arrived sooner, he could have met the boss.

 


 مورد چهارم: گرامر Inversion در مورادی که یک Adverbial Phrase of Place در ابتدای جمله قرار گیرد

اگر یک Adverbial Phrase of Place را در ابتدای جمله قرار گیرد نیز از Inversion استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که این ساختار نیز بسیار رسمی است.

به این جمله توجه کنید:

 • The key we had lost was on the table.

وقتی که در این جمله Adverbial Phrase of the Place به ابتدای جمله منتقل می‌شود جای Subject و Verb تغییر می‌کند و وارونه سازی یا Inversion رخ می‌دهد.

 • On the table was the key we had lost.

 


 مورد پنجم: گرامر Inversion در ساختار "so + adjective...that"

اگر ساختار "so + adjective ... that" در ابتدای جمله قرار گیرد نیز از Inversion استفاده می‌شود.

به این جمله توجه کنید:

 • The exam was so hard that nobody could pass it.

اگر در همین جمله ساختار 'so + adjective...that' به ابتدای جمله منتقل شود باید از Inversion استفاده کنیم.

 • So hard was the exam that nobody could pass it.

کتابخانه آنلاین : دانلود کتاب Cambridge grammar for IELTS