برای بیان مفهوم مایه تاسف به انگلیسی می‌توان از اصطلاح it's a crying shame استفاده کرد.

مثال برای مایه تاسف به انگلیسی

  • It would be a crying shame if the village shop closed down.