برای بیان مفهوم حواس جمع بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح know the score استفاده کرد.

مثال برای حواس جمع بودن به انگلیسی

  • You know the score - no payment till after the article is published.