کاربرد مناسب اصطلاحات انگلیسی می‌تواند در ارتقا سطح مکالمه انگلیسی زبان آموزان بسیار اثرگذار باشد. در این مقاله چند اصطلاح انگلیسی مرتبط با موضوعات دانش و یادگیری ارائه شده است.

take it in / take sth in

از اصطلاح‌های take it in یا take sth in وقتی استفاده می‌شود که بخواهیم بیان کنیم چیزی را شنیده یا خوانده یا دیده‌ام کاملا متوجه شدیم یا به خاطر می‌آوریم.

به مثال توجه کنید:

  • Did you understand the lecture?
  • No, I couldn't take it in. I was too tired.

have got a (good) head for sth

از اصطلاح‌های have got a head for sth یا have got a good head for sth وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم بگیم در کاری مثلا در ریاضی ذهن خوبی داریم یا به عبارت ساده تر ذهن چیزی را داریم مثلا ذهن ریاضی داریم.

به مثال توجه کنید:

  • Are you any good at math?
  • No, I haven't got a head for figures.

slip your mind

اصطلاح slip your mind  یعنی فراموش کردن.

به مثال توجه کنید:

  • What was his name again?
  • I am afraid it's slipped my mind.

get the hang for sth

get the hang for sth  یک اصطلاح غیر رسمی است برای اینکه بیان یادگرفتن انجام کاری یا فهمیدن نحوه انجام کاری.

  • I have never used this computer before.
  • It's OK once you get the hang of it.