برای بیان مفهوم چنگی به دل نزدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح leave sb cold استفاده کرد.

مثال برای چنگی به دل نزدن به انگلیسی

  • His movies leave me cold.
  • فیلم هایش چنگی به دل نمیزند.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین