برای بیان مفهوم آدم حساب نکردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح leave sb out in the cold استفاده کرد.

مثال برای آدم حساب نکردن به انگلیسی

  • The changes benefit management but leave the workers out in the cold.
  • تغییرات به نفع مدیریت است اما کارگران را آدم حساب نمیکند.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس فشرده