یک فعل ربط یا linking verb در گرامر زبان انگلیسی subject یک جمله را با یک کلمه یا عبارت که حاوی اطلاعاتی در مورد همان subject هست متصل می‌کند. آشناترین linking verb در زبان انگلیسی فعل be است و فعل‌های دیگر هم appear - sound - feel هستند.

به کلمه یا عبارتی که از طریق linking verb به subject متصل می‌شود subject complement می‌گویند. subject complement ها یا predicate nouns هستند یا predicate adjectives.

به مثال‌ها توجه کنید:

 

Predicate Noun

  • That bird is a parrot.

در این جمله parrot یک Predicate Noun است که توسط فعل is (فرم مناسب از فعل be) که در این جمله یک linking verb یا فعل ربط است به sbject جمله یعنی that bird متصل شده است.

Predicate Adjective

  • Parrots are quite clever.

در این جمله clever یک Predicate Adjective است که توسط فعل are (فرم مناسب از فعل be) که در این جمله یک فعل ربط یا linking verb است به subject جمله یعنی parrots متصل شده است.