برای بیان مفهوم "احترام قائل شدن برای کسی" یا "کسی را تحسین کردن" در زبان انگلیسی می‌توان از عبارت "look up to sb" استفاده کرد.


 مثال برای "احترام قائل شدن برای کسی" یا "کسی را تحسین کردن" به انگلیسی:

 • I have always looked up to Mr. Smith for his knowledge and determination.
 • They have always looked up to their father.

واژگان دیگری هم هستند که معنایی نزدیک و مترادف با "look up to" دارند.

به فهرست توجه کنید:

 

 • admire
 • respect
 • think highly of
 • hold someone in high esteem (Formal)
 • hold someone in high regard (Formal)
 • worship
 • hero-worship
 • idolize
 • revere (Formal)
 • venerate (Formal)
 • adulate
 • stand/be in awe
 • celebrate (Formal)
 • fete


بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع اول