برای بیان مفهوم اغراق کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح make a drama out of sth استفاده کرد.

مثال برای اغراق کردن به انگلیسی

  • Let's not make a drama out of what's really just a minor setback.
  • بیایید در باره چیزی که واقعاً یک شکست جزئی است اغراق نکنیم.

دوره‌های آموزشی: کلاس گرامر انگلیسی