یک سوال منفی می تواند دو نوع معنا داشته باشد. برای مثال، می‌توان از آن برای درخواست تأیید چیزی که فکر می‌کنید درست است استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • Didn’t you visit Alex last week?

معنی این پرسش این است که شما تصور می‌کنید مخاطب شما هفته گذشته Alex را ملاقات کرده است.

فراتر از این شما می‌توانید نظرات خود را با تغییر دادن آنها به سؤالات منفی به روشی مؤدبانه‌تر بیان کنید.

  • Wouldn’t it be nice to postpone the meeting?

سئوال منفی بالا یک عبارت مؤدبانه‌ است که می‌تواند جایگزین عبرات .It would be nice to postpone the meeting که نوعی پیشنهاد است شود.

فراموش نکنید که سوالات منفی کوتاه شده (contracted) و کوتاه نشده (uncontracted) ترتیب کلمات (word order) متفاوتی دارند. سوالات منفی کوتاه نشده معمولاً در سبک رسمی استفاده می شوند.

سوالات منفی کوتاه شده (contracted) بر اساس فرمول ذیل ساخته می‌شوند:

auxiliary verb + n’t + subject

به مثال‌ها توجه کنید:

 

  • Aren’t you going?
  • Doesn’t she like?

سوالات منفی کوتاه نشده (uncontracted) بر اساس فرمول ذیل ساخته می‌شوند:

auxiliary verb + subject + not

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Are you not going?
  • Dose she not like?