گذشته استمراری در زبان انگلیسی برای صحبت در مورد اعمال یا رویدادهایی که در زمانی در گذشته در حال انجام بوده‌اند استفاده می‌شود. برای ساختن گذشته استمراری از ساختار زیر استفاده می‌شود:

Was / Were + Verb + ing

انگلیسی زبانان از گذشته استمراری برای صحبت در مورد اقداماتی که در زمان خاصی در گذشته در حال انجام بوده است استفاده می‌کنند. به عبارت ساده گذشته استمراری نشان می‌دهد که این عمل برای مدتی ادامه داشت، اما اکنون به پایان رسیده است.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • This time last week, we were hiking in the Peru.
  • He didn't go out because he was working late.
  • When I lost my camera, we were swimming at the pool.
  • The last time I saw him, he was washing his car.

استفاده از گذشته استمراری برای روایت کردن

از گذشته استمراری اغلب در داستان سرایی برای تنظیم یک صحنه یا توصیف یک موقعیت استفاده می شود.

به مثال‌ توجه کنید:

  • It was a beautiful day. The sun was shining and the birds were singing. Children were laughing and playing in the street.

گذشته استمراری و گذشته ساده

زمانی که از گذشته استمراری و گذشته ساده با هم استفاده می‌کنیم، گذشته استمراری یک عمل طولانی‌تر را که در پس‌زمینه قرار می‌گیرد توصیف می‌کند، و گذشته ساده یک عمل کوتاه‌تر را توصیف می‌کند که عمل پس‌زمینه را قطع کرده است.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • I was taking a photo when she came in.
  • I was reading a book when the phone rang.