پرسش‌های مفعولی (Object Questions) زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که موضوع و هدف پرسش دریافت کننده یک عمل (یا همان مفعول یا Object) باشد و نه انجام دهنده آن. به این دلیل به این سوالات پرسش مفعولی گفته می‌شود که کلمه پرسشی (یا همان Question Word) در عمل مفعول (یا همان Object) فعل اصلی جمله است.

             
OBJECT
   |  
AUXILIARY
   |  
SUBJECT    |  
VERB
             
What   did   he   eat?
Who   do   you   know?

به این مثال‌ دقت کنید:

  • A: Who did you have lunch with?
  • B: I had lunch with my boss.

در این مثال پاسخ پرسش یعنی my boss در عمل در جایگاه مفعول و یا Object جمله قرار دارد. دقت کنید که زمان مورد نظر از طریق فعل کمکی یا همان Auxiliary مشخص می‌شود (استفاده از Do و Does برای زمان حال و Did برای زمان گذشته).

به مثال‌‌های بیشتر دقت کنید: 

  • A: What did he eat?
  • B: He ate steak and salad.
  • A: Who did you speak to?
  • B:I spoke to Jane.


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین