برای بیان مفهوم رو به زوال به انگلیسی می‌توان از اصطلاح on the wane استفاده کرد.

مثال برای رو به زوال به انگلیسی

  • By the fifth century, the power of the Roman Empire was on the wane.

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع اول