پرسش‌ها یا سوالات باز (یا همان Open Questions) در زبان انگلیسی پرسشهایی هستند که نمیتوان آن ها را با Yes یا No جواب داد. برای ساختن پرسش های باز باید به نوع فعل موجود در جمله / پرسش توجه کرد. اگر فعل اصلی جمله فعل Be باشد برای ساختن پرسش باید کلمه پرسشی (یا همان Question word) در ابتدای جمله قرار بگیرد و بعد از آن بلافاصله فعل Be قرار خواهد گرفت.

به این مثال توجه کنید:

  • My name is Sarah.

همانطور که می‌بینید فعل اصلی در این جمله Be است و برای ساختن یک پرسش باز کلمه پرسشی (در اینجا What) در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و بعد از آن فعل Be قرار خواهد گرفت و پرسش به شکل زیر خواهد بود.

  • What is your name?

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

  • What is Sarah's job?
  • Where were you last night?
  • What is this thing?
  • How was the concert?
  • Why are you all here?
  • Why aren't you at school?