برای ساختن سوال های باز (یا همان Open Questions) وقتی که فعل اصلی جمله Be نباشد، باید بعد از کلمه سوالی یک فعل کمکی (یا همان Auxiliary) قرار گیرد. دقت کنید که اگر جمله خود دارای فعل کمکی باشد آن فعل کمکی در سوال مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اگر جمله از قبل دارای فعل کمکی نباشد باید از فعل کمکی Do استفاده کرد. توجه داشته باشید که فعل اصلی جمله پرسشی باید

به این مثال‌ها توجه کنید:

 • Who should I call?

در این جمله پرسشی فعل کمکی Should در جمله اصلی وجود داشته و در پرسش هم باقی می‌ماند.

 • When do you eat lunch?

در این جمله پرسشی بعد از کلمه پرسشی When از فعل کمکی Do استفاده شده است و فعل اصلی جمله یعنی Eat هم در حالت پایه‌ای قرار دارد.

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

 • Where do you go swimming?
 • What does she do on the weekend?
 • Which car do you drive to work?
 • When does he finish work?
 • Why did you stay up so late?
 • Where could he have gone?
 • How did this happen?
 • Who can speak English here?
 • What should I do now?
 • When did you get a cat?