به این جمله دقت کنید:

Alex fixed the car.

این جمله از 3 بخش تشکیل شده است که عبارتند از:

  • Subject: Alex
  • Verb: fixed
  • Object: the car

این جمله یک جمله معلوم یا Active است زیرا در آن Subject جمله یعنی Alex نقش انجام دهنده عمل را نیز بازی می‌کند یعنی دارای نقش Agent است. در این جمله تاکید اصلی بر نقش Alex که انجام دهنده کار است قرار دارد. حال اگر نقش Alex چندان مهم نباشد و عمل تعمیر شدن ماشین اهمیت بیشتری داشته باشد می‌توان از ساختار مجهول برای بیان موضوع استفاده کرد. به ساختار مجهول جمله بالا دقت کنید:

The car was fixed by Alex.

این جمله مجهول از ساختارهای زیر تشکیل شده است:

  • Subject: The car
  • Verb: was fixed
  • Preposition: by
  • Object of Preposition: Alex

همانطور که مشاهده می‌کنید در جمله مجهول ساخته شده Object جمله معلوم اول یعنی the car در جایگاه Subject قرار گرفته و فعل جمله نیز تغییراتی را تجربه کرده است. نکته جالب دیگر این است که Subject جمله معلوم اول یعنی Alex در جمله مجهول نقش چندان مهمی ندارد و به Object of Preposition  برای حرف اضافه By قرار گرفته است و در مورادی که اطلاعات مهمی را منتقل نکند می‌توان آن را حذف کرد.

به یاد داشته باشید که جملات مجهول زمانی به کار می‌روند که انجام دهنده کار واضح است و یا مشخص نیست و یا اهمیت چندانی ندارد. ساختارهای مجهول را می‌توان در زمان‌های مختلف فعل به کار برد.


بیشتر بخوانید: جمله مجهول با فعل مودال