فعل‌های مودال در زبان انگلیسی هم می‌توانند در جملات مجهول به کار روند. در این ساختار فعل مودال تغییری نمی‌کند و پس از آن فعل Be و Past Participle قرار خواهد گرفت. به فرمول زیر دقت کنید:

Modal Verb + Be + Past Participle

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Alex should be told the exciting news!
  • The box can be opened with a special key.
  • All employees should be shown what to do if there is a fire.

دقت کنید که فعل‌های مودال ممکن از ساختار مجهول کامل نیز به کار روند. در این موارد ساختار فعل جمله از فرمول زیر پیروی می‌کند:

Modal Verb + Have Been + Past Participle

به مثال‌ها توجه کنید:

  •  We should have been told that the concert was canceled!
  • The robber would have been arrested if he hadn't been so quick.
  • The leaking pipe might have been fixed now. Should we ask?
  • He should have been given more time.

بیشتر بخوانید: جمله مجهول با Get