جمله مجهول در زمان گذشته کامل برای اشاره به رویدادهایی استفاده می‌شود که قبل از رویداد دیگری در گذشته اتفاق افتاده است. در این جملات تمرکز همچنان بر خود رویداد است و ساختار فعل از فرمول زیر پیروی می‌کند:

Had been + Past Participle

مثال‌ برای جمله مجهول گذشته کامل

  • This part of the Arctic had never been explored before.
  • Sue didn't realize that the floor had just be polished.
  • Anna was so happy that her cat had been found.
  • The party had been canceled.