در زبان انگلیسی از گذشته کامل با گذشته ساده برای صحبت در مورد دو یا چند رویداد که در زمان های مختلف گذشته رخ داده اند استفاده می کند. وقتی در مورد دو رویداد صحبت می شود که در زمان های مختلف گذشته اتفاق افتاده اند، گذشته ساده رویدادی را توصیف می کند که نزدیک ترین رویداد به زمان حال است و گذشته کامل رویداد گذشته دور را توصیف می‌کند. برای ساختن گذشته کامل از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Had + Past Participle

به مثال‌ها توجه کنید:

  • The train had left before we arrived at the station.
  • Alex had gone to work when i knocked on his door.
  • He had cooked dinner before Sally got back from work.
  • The traffic was bad because a car had broken down on the road.

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع اول