حال کامل برای صحبت در مورد عملی استفاده می شود که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده است و هنوز هم مربوط به لحظه حال است.

به مثال توجه کنید:

  • I am so excited, I have just passed my driving test.

گذشته کامل برای صحبت در مورد عملی استفاده می شود که قبل از لحظه دیگری در گذشته اتفاق افتاده است.

به مثال توجه کنید:

  • I was so excited, I had just passed my driving test.


بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع صفر