برای بیان مفهوم راه آمدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح play ball (with someone) استفاده کرد.

مثال برای راه آمدن به انگلیسی

  • If his lawyers won't play ball, there's nothing we can do.