برای بیان مفهوم خدا رو شکر به انگلیسی می‌توان از اصطلاح praise be استفاده کرد.

مثال برای خدا رو شکر به انگلیسی

  • We were not, praise be, required to join hands and sing songs.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین