برای بیان مفهوم مسکوت گذاشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح put sth into cold storage استفاده کرد.

مثال برای مسکوت گذاشتن به انگلیسی

  • The author's illness means that he has put completion of his fourth novel into cold storage.
  • بیماری نویسنده به این معناست که او پایان رمان چهارم خود را مسکوت گذاشته است.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین