برای بیان اصطلاح خودتو جای من بگذار باید از عبارت put yourself in my shoes استفاده کرد. البته دقت کنید که این اصطلاح نسخه های دیگری هم دارد. مانند:

  • put yourself in my place
  • put yourself in my position

به مثال توجه کنید:

  • Put yourself in my shoes, what else should I have done?


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین