برای ساختن جمله پرسشی در زمانی که فعل اصلی جمله فعل Be است فقط کافی است که فعل Be به قبل از Subject منتقل شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Are you Iranian?
  • Sorry, am I early?
  • Is Sara here yet?
  • Are you tired?
  • Is she still student?
  • Are they engineers?
  • Aren't you bored?

 


بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع اول