برای ساختن جمله سوالی بله / خیر (Yes / No Question) در زمان حال کامل کافی است Have را در ابتدای جمله قرار داد و بعد از آن Subject و Verb  جمله را قرار میدهیم.

به این جمله توجه کنید:

  • They have bought many things from Digikala.

بر طبق روشی که گفته شد کافی است Have در ابتدای جمله قرار بگیرد و بعد از آن Subject (یعنی they) را خواهیم داشت و پس از آن هم Verb جمله (یعنی Bought) را خواهیم داشت.

به جمله سوالی زیر دقت کنید:

  • Have they bought anything from Digikala?

لازم به ذکر است که اگر Subject جمله ما He یا She یا It باشد باید از Has به جای Have استفاده کرد.

به مثال‌های بیشتر دقت کنید:

  • Has he been to Russia?
  • Have you ever lost anything?
  • Have you seen him recently?
  • Have they paid back their debt?