اگر موقعیت مورد اشاره در نقل قول در جریان و بدون تغییر باشد نیازی به تغییر زمان فعل در جمله نقل قول شده نیست.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Direct Speech: I like eating cake.
  • Indirect Speech: Amelia said that she likes eating cake.

  • Direct Speech: Your hat looks great.
  • Indirect Speech: He said that my hat looks great.

  • Direct Speech: I love your tie.
  • Indirect Speech: He said that he loves my tie.


کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب SpeakOut