برای بیان مفهوم جبران اشتباه به انگلیسی می‌توان از اصطلاح right a wrong استفاده کرد.

مثال برای جبران اشتباه به انگلیسی

  • I know I said some things I shouldn't have, what can I do to right this wrong?

کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب SpeakOut