برای بیان مفهوم یکی به نعل و یکی به میخ زدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح run with the hare and hunt with the hounds استفاده کرد.

مثال برای یکی به نعل و یکی به میخ زدن به انگلیسی

  • They learn very quickly to run with the hare and hunt with the hounds.
  • زود یادگرفتند که یکی به نعل و یکی به میخ بزنند.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین