برای بیان مفهوم بهترین راه به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sb's best bet استفاده کرد.

مثال برای بهترین راه به انگلیسی

  • Your best bet would be to take a bus to the airport.