جمله شرطی نوع دوم (The Second Conditional) که به آن شرطی غیر واقعی (Unreal Conditional) نیز گفته می‌شود برای توصیف یک موقعیت یا شرط غیر واقعی در زمان حال به کار می‌رود و نتیجه شرط نیز غیر واقعی و غیر قابل تحقق خواهد بود.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • If I moved to Scotland, I would live in a cottage.
  • If I had more time, I could take up Karate.
  • If I learned English, I could visit London.
  • If I saw a ghost, I would be terrified.

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع سوم