برای بیان مفهوم خود را دست کم گرفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sell oneself short استفاده کرد.

مثال برای خود را دست کم گرفتن به انگلیسی

  • Don't sell yourself short - you've got the skills and the experience.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین