برای بیان مفهوم قدر چیزی را ندانستن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sell sth short استفاده کرد.

مثال برای قدر چیزی را ندانستن به انگلیسی

  • I think they're selling this short. It's actually an incredibly good deal!