اگر جمله ای دارای فعل کمکی (شامل فعل های مودال) باشد برای ساختن سوال کوتاه از فعل کمکی استفاده خواهد شد.

به این مثال توجه کنید:

 • A: I have just come back from Shiraz.
 • B: Have you?

در این مثال فعل جمله در زمان حال کامل است و به همین علت دارای فعل کمکی Have است و برای ساختن سوال کوتاه هم از فعل کمکی Have استفاده شده است.

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

 • A: I couldn't wait to come to work today.
 • B: Couldn't you?
 • A: I've been working since morning.
 • B: Have you?
 • A: I can't find my car keys.
 • B: Can't you?

 • A: The train should be here by now.
 • B: Should it?

در بعضی مواقع در انگلیسی آمریکایی سوال کوتاه بدون جابه‌جا کردن Subject و Verb ساخته می‌شود. توجه کنید که در این موارد کلام دارای آهنگ افزایشی (یا همان Rising Intonation) است.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • A: Roger is starting a new job tomorrow.
 • B: He is? (Rising Intonation)

 • A: My team didn't win the game last night.
 • B: They didn't? (Rising Intonation)


 کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Mindset