برای بیان مفهوم گور خود را کندن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح sign your own death warrant استفاده کرد.

مثال برای گور خود را کندن به انگلیسی

  • She signed her own death warrant by refusing to do what the boss demanded.
  • او با امتناع از انجام آنچه رئیس خواسته بود گور خود را کند.

دوره‌های آموزشی: دوره زبان انگلیسی بازرگانی