اگر بخواهید به تنبلی کردن یا شل کار کردن اشاره کنید می‌توانید از فعل گروهی و اصطلاح slack off استفاده کنید.

به مثال توجه کنید:

  • My project is due in two days, I'd better stop slacking off.
  • دو روز دیگه باید پروژه را تحویل بدم، بهتر تنبلی را بذارم کنار.
  • They want to make sure their staffs aren't slacking off.
  • آنها می‌خواهند مطمئن شوند که کارکنان تنبلی نمی‌کنند.