برای این بیان مفهوم "چغلی کسی را پیش کس کردن" می‌شود از فعل گروهی "sneak on someone to someone" استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • Did you sneak on her to the teacher?