برای بیان مفهوم زیره به کرمان بردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح take coals to Newcastle استفاده کرد.

مثال برای زیره به کرمان بردن به انگلیسی

  • Karen wanted to give Dad a magazine subscription for his birthday, but I said that would be like carrying coals to Newcastle, since he already has fifteen or twenty subscriptions.
  • کارن می خواست برای تولد پدرش اشتراک مجله بدهد، اما من گفتم که این کار مانند زیره به کرمان بردن است، زیرا او در حال حاضر پانزده یا بیست اشتراک دارد.


دوره‌های آموزشی: کلاس گرامر انگلیسی