زبان انگلیسی دارای سه حرف معین  "The" | "AN" | "A" است. از حروف معین قبل از اسم می‌شود و حرف معین "The" رایج ترین کلمه در زبان انگلیسی است. به کاربردهای اصلی حرف The توجه کنید.

مهمترین کاربرد حرف The زمانی است که معتقدیم شنونده / خواننده دقیقاً می‌دانند به چه چیزی اشاره می کنیم.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • The moon is very bright tonight.
  • Who is the president of France?
  • John, can I borrow the car?

کاربرد دیگر و بسیار مهم The در Superlative Adjective است.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • That was the best story.
  • This is the most expensive car.

یک کاربرد دیگر و بسیار مهم The در مواردی است که شما بخواهید به تمام موراد از یک نوع یا گونه اشاره کنید.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • The heart pumps blood around the body.


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.