برای بیان رویدادهایی که می‌توانست در گذشته رخ دهد ولی رخ نداده است میتوان از What if و Suppose به همراه زمان گذشته کامل استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • That was so dangerous! What if you had broken your leg?
  • That was so dangerous! Suppose you had broken your leg?
  • We were lucky to catch the plane! What if it hadn't been delayed!
  • Suppose you had taken the job. We would have had to move.

کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب SpeakOut