برای صحبت در مورد عادات یا حالات گذشته اغلب از Used to یا Would استفاده میشود. در واقع در زبان انگلیسی این دو ساختار فعلی راهکاری برای مقایسه گذشته و حال را در اختیار قرار می‌دهند.

گرامر و کاربر Used to

Used to را می توان به همراه شکل پایه فعل برای صحبت در مورد عادات گذشته استفاده کرد.

به مثال‌ توجه کنید:

  • We used to play tennis everyday, but now we prefer golf.

Used to همچنین می تواند برای صحبت در مورد وضعیتهای ثابت در زمان نامحدودی در گذشته استفاده شود.

  • We used to live in London before we move to Sydney.

جملات منفی و پرسشی با Used to

Used to را می‌توان در ساختار جملات سئوالی و منفی نیز به کار برد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Did you use to ride a scooter when you were a student?
  • I didn't use to be believe in ghosts until I visited a haunted house.

گرامر و کاربر Would

برای صحبت کردن در مورد عادت‌های گذشته در گفتار و نوشتار رسمی می‌توان از Would به جای Used to استفاده کرد. این ساختار معمولا شامل عبارت‌ها و یا ارجاعات زمانی است که به زمان و یا تعدد دفعات وقوع امر اشاره می‌کند و بیشتر برای بیان روایت (story) استفاده می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • When I was younger, my family would go skiing once a year.
  • When I was little, we would go for a picnic every Saturday.
  • Whenever there was sports on TV, we just wouldn't do our homework

نکته مهم: از Would نمی‌توان برای اشاره به حالت‌های گذشته اشاره کرد و در این موارد باید از Used to استفاده کرد.

به مثال دقت کنید:

  • We used to live in London before we moved to Sydney.

در این جمله ساختار صحیح Used to است و نباید از Would استفاده شود.