برای بیان مفهوم صبر کن تا ... به انگلیسی می‌توان از اصطلاح wait untill / till استفاده کرد.

مثال برای صبر کن تا به انگلیسی

  • You think you're in trouble now? Just wait until your father finds out what you did, young lady!

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین