برای بیان مفهوم ببین دنیا دست کیه به انگلیسی می‌توان از اصطلاح wake up and smell the coffee استفاده کرد.

مثال برای ببین دنیا دست کیه به انگلیسی

  • keep an eye on your friends, who may be using you—wake up and smell the coffee!
  • مراقب دوستان خود باشید که ممکن است از شما استفاده کنند - ببینید دنیا دست کیه!

دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی